ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ กรณีศึกษาขุดตัดทางรถไฟสถานีศาลายา

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ กรณีศึกษาขุดตัดทางรถไฟสถานีศาลายา
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ กรณีศึกษาขุดตัดทางรถไฟสถานีศาลายา
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

The Study of “Satisfactory against the public relations” Case Studt of the Intersection of the Railway at Salaya Terminal 

ชื่อผู้วิจัย

นางสาวสุกัญญา อึ้งเกลี้ยง

สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ปีการศึกษา 2556
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 32