ระบบจัดการนิติบุคคลให้กับหมู่บ้านฟ้ากรีนพาร์ครอยัลธนบุรีรมย์

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ระบบจัดการนิติบุคคลให้กับหมู่บ้านฟ้ากรีนพาร์ครอยัลธนบุรีรมย์
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย ระบบจัดการนิติบุคคลให้กับหมู่บ้านฟ้ากรีนพาร์ครอยัลธนบุรีรมย์
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Manage Corporate Case Study for Baan fah green park royal
Thonburirom

ชื่อผู้วิจัย

นางสาวสรัญญา เกมะยุรา 5704800064

อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ วีนา  โชติช่วง
ระดับการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต
ภาควิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ปีการศึกษา 2561
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.)

01_cov.pdf

2 ใบลายเซ็นคณะกรรมการ 02_com.pdf
3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_absth.pdf

03_absen.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 05_ch1.pdf
7 บทที่ 2 05_ch2.pdf
8 บทที่ 3 05_ch3.pdf
9 บทที่ 4 05_ch4.pdf
10 บทที่ื 5 05_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 06_ref.pdf
12 ภาคผนวก 07_app.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 37