การติดป้ายรณรงค์เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมและการเชิญชวนประหยัดพลังงานจากกระดาษรีไซเคิลในองค์กรแผนกแม่บ้าน

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การติดป้ายรณรงค์เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมและการเชิญชวนประหยัดพลังงานจากกระดาษรีไซเคิลในองค์กรแผนกแม่บ้าน
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การติดป้ายรณรงค์เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมและการเชิญชวนประหยัดพลังงานจากกระดาษรีไซเคิลในองค์กรแผนกแม่บ้าน
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Labeling campaign to improve the environment and save energy by recycled paper in Housekeeping Department.

ชื่อผู้วิจัย

นางสาว รัตติยา พันธุฟัก 5404400063
นาย พรพล เมตตาประสพกิจ 5404400230

สาขา

ภาควิชา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
คณะ ศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ปีการศึกษา 2557
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 67