โครงงาน แนวทางปฏิบัติงานของผู้ช่วยมัคคุเทศก์สำหรับทริป เดินป่า กรณีศึกษาดอยหลวงเชียงดาว

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • โครงงาน แนวทางปฏิบัติงานของผู้ช่วยมัคคุเทศก์สำหรับทริป เดินป่า กรณีศึกษาดอยหลวงเชียงดาว
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย

โครงงาน แนวทางปฏิบัติงานของผู้ช่วยมัคคุเทศก์สำหรับทริป
เดินป่า กรณีศึกษาดอยหลวงเชียงดาว

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

THE GUIDELINES TO THE OPERATION OF STAFF
TOUR FOR TREKKING TRIPS CASE STUDY OF DOI
LUANG CHIANG DAO

ชื่อผู้วิจัย

นางสาวธัญญา มิ่งมา 5404400035
นางสาวสายใจ พูลมีทรัพย์ 5404400161

สาขา

ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ปีการศึกษา 2557
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 32