การจัดทัวร์เพื่อเป็นรางวัลของ บริษัท เจ อาร์ อินเตอร์ ทราเวล เซอร์วิส จากัด (กรุงเทพ-กาญจนบุรี)

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การจัดทัวร์เพื่อเป็นรางวัลของ บริษัท เจ อาร์ อินเตอร์ ทราเวล เซอร์วิส จากัด (กรุงเทพ-กาญจนบุรี)
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย

บริษัท เจ อาร์ อินเตอร์ ทราเวล เซอร์วิส จากัด
(กรุงเทพ-กาญจนบุรี)

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Incentive Tour of JR Inter Travel Service .Co.,LTD

ชื่อผู้วิจัย

นางสาว กนกวรรณ เจริญชัยพิมล 5204400111
นาย วรรัฐ อนันทขาล 5204400199
นาย ชนกฤต ทัดมาลี 5204400313

สาขา

ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ปีการศึกษา 2557
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 84