กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์และ เครือข่ายสังคมออนไลน์

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์และ เครือข่ายสังคมออนไลน์
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์และ เครือข่ายสังคมออนไลน์
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Public Relations Strategies through Social Media
and Social Network

ชื่อผู้วิจัย

นายชาตรี ฉัตรอัจฉริยะ 5404400019
นายกิจจ์ธนากร ทิพย์เลอเลิศ 5404400070

สาขา

ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ปีการศึกษา 2557
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 488