การพัฒนาทักษะด้านภาษาจีนของพนักงานโรงแรมรามาดาพลาซาบางกอก แม่น้าริเวอร์ไซด์

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การพัฒนาทักษะด้านภาษาจีนของพนักงานโรงแรมรามาดาพลาซาบางกอก แม่น้าริเวอร์ไซด์
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การพัฒนาทักษะด้านภาษาจีนของพนักงานโรงแรมรามาดาพลาซาบางกอก แม่น้าริเวอร์ไซด์
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

The development of Chinese language skills of employees Ramada
Plaza Bangkok Menam Riverside Hotel

ชื่อผู้วิจัย

Miss Zhao Zhengmei 5412000004

สาขา

ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ปีการศึกษา 2557
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 1
Views: 301