ไข่อบกับมูสเนื้อสัตว์นานาชนิด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ไข่อบกับมูสเนื้อสัตว์นานาชนิด
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย ไข่อบกับมูสเนื้อสัตว์นานาชนิด
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Bake Egg With Assorted Meat Mousse

ชื่อผู้วิจัย

นายวีรศักดิ์ จิรดารงพันธุ์ 5304400158 นายฐิติรัตน์ ทองละเอียด 5304400171 นายสุทธิเขตต์ เพ็งเปิ้น 5304400179 นางสาวน้า เรืองศิลปวิไล 5304420008

สาขา ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม
ปีการศึกษา 2557
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 38