คู่มือท่องเที่ยวภาคกลาง 19 จังหวัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • คู่มือท่องเที่ยวภาคกลาง 19 จังหวัด
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย คู่มือท่องเที่ยวภาคกลาง 19 จังหวัด
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

The Journey of 19 Provinces in Central Region

ชื่อผู้วิจัย

นางสาวชนัดดา ยังวิเศษ 5404400211
นางสาวอุไรรัตน์ ทองรัตน์ 5404400242

สาขา

ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ปีการศึกษา 2557
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 46