สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการใน โอทู ฟิตเนส โครงการพาร์ควิลเลจ

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการใน โอทู ฟิตเนส โครงการพาร์ควิลเลจ
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย

สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการใน
โอทู ฟิตเนส โครงการพาร์ควิลเลจ

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Media to influence the decisions of customers who use the services of the project’s two fitness Park Village

ชื่อผู้วิจัย

นางสาวรวิวรรณ เที่ยงนา รหัสนักศึกษา 5104400153

สาขา ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสยาม
ปีการศึกษา 2557
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 48