ปัจจัยการเลือกใช้ พฤติกรรมการใช้ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด รูปแบบในการดำเนินชีวิตในการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตของประชากรในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร(59-0086)

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ปัจจัยการเลือกใช้ พฤติกรรมการใช้ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด รูปแบบในการดำเนินชีวิตในการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตของประชากรในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร(59-0086)
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย ปัจจัยการเลือกใช้ พฤติกรรมการใช้ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด รูปแบบในการดำเนินชีวิตในการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตของประชากรในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Selection factor Using behavior Marketing mix factors and Lifestyle affecting decision making on credit card usage of people living in Bangkae district, Bangkok

ชื่อผู้วิจัย

ศราลี รุ่งรักสกุล

สาขา การจัดการทั่วไป
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบรับรองสารนิพนธ์

02_cer.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4 09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
14 บทความ 14_art.pdf

 

Selection factor Using behavior Marketing mix factors and Lifestyle affecting decision making on credit card usage of  people living in Bangkae district, Bangkok

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 92