การส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวของธนาคารออมสินในเขตบางกอกใหญ่ (59-0158)

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวของธนาคารออมสินในเขตบางกอกใหญ่ (59-0158)
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวของธนาคารออมสินในเขตบางกอกใหญ่
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Marketing Promotion affects to the decision of using bank services,
housing and family life of Government saving Bank in
Bangkokyai District

ชื่อผู้วิจัย

อรพรรณ ศรีบัวลา

สาขา การเงิน
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 02_cer.pdf
2 ใบรับรองสารนิพนธ์

02_cer.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4 09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
14 บทความ 14_art.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 25