การเพิ่มความสามารถการผลิตในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การเพิ่มความสามารถการผลิตในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การเพิ่มความสามารถการผลิตในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Production Capacity Increment for the Machine Spare Parts Production Line

ชื่อผู้วิจัย

อัมรินทร์ วงศ์เศรษฐี

สาขา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา 2560
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 12