ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท ี่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผ ู้ปกครอง ในการส่งบุตรหลานเข ้าร่วม โครงการแลกเปล ี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เอวายซี ประเทศไทย

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท ี่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผ ู้ปกครอง ในการส่งบุตรหลานเข ้าร่วม โครงการแลกเปล ี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เอวายซี ประเทศไทย
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท ี่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผ ู้ปกครอง ในการส่งบุตรหลานเข ้าร่วม โครงการแลกเปล ี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เอวายซี ประเทศไทย
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

FACTORS MARKETING MIX THAT AFFECT OF PARENT
TO SEND THEIR CHILDREN TO PARTICIPATE
AYC INTERCULTURAL PROGRAMS THAILAND

ชื่อผู้วิจัย

ิริพร สาคเรศ

สาขา การตลาด
ปีการศึกษา 2556
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบรับรองสารนิพนธ์

02_cer.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4 09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
14 บทความ 14_art.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 8