โปรแกรมแจ้งเตือนความผิดปกติของอุปกรณ์ผ่านทางระบบ SMS

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • โปรแกรมแจ้งเตือนความผิดปกติของอุปกรณ์ผ่านทางระบบ SMS
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย โปรแกรมแจ้งเตือนความผิดปกติของอุปกรณ์ผ่านทางระบบ SMS
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Alarm Notification Device Via SMS

ชื่อผู้วิจัย

นายพิชัยยุทธ นาคประชา 5304000009
นายทศพล พูลสวัสด์ิ 5304000010
นายทวิช สุวรรณดิษฐ 5304000014
นายภูวดล มานะวัฒนวงศ์ 5304000025

สาขา วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ปีการศึกษา 2555
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 34