ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการประกันภัยการเดินทางของ บริษัทเอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซี อินชัวร์รัน จำกัด (มหาชน) (58-0549)

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการประกันภัยการเดินทางของ บริษัทเอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซี อินชัวร์รัน จำกัด (มหาชน) (58-0549)
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการประกันภัยการเดินทางของ
บริษัทเอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซี อินชัวร์รัน จำกัด (มหาชน)
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

THE FACTORS AFFECTING TO USE TRAVEL INSURANCE OF
ACE INA OVERSEA INSURANCE COMPANY LIMITED

ชื่อผู้วิจัย

ชุติมา ศรีบุรี

สาขา xxxx
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบรับรองสารนิพนธ์

02_cer.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4 09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
14 บทความ 14_art.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 29