ความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่ยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ต ในเขตสำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี(59-0506)

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่ยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ต ในเขตสำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี(59-0506)
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย ความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่ยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ต
ในเขตสำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Entrepreneur’s Opinion Regarding Online Submission of Corporate Tax Income via
the Internet in the Vicinity of Suphanburi Revenue Office

ชื่อผู้วิจัย

ประภัทรา ถินประวัติ

สาขา xxxx
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบรับรองสารนิพนธ์

02_cer.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4 09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
14 บทความ 14_art.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 26