ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ของพนักงานบริษัท บางกอก เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด (59-0227)

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ของพนักงานบริษัท บางกอก เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด (59-0227)
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์
ของพนักงานบริษัท บางกอก เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Marketing Mix Affecting on Behavior Purchasing Online Product
of Employee’s Bangkok Entertainment Company Limited

ชื่อผู้วิจัย

ชุมาภรณ์ สมพงศ์

สาขา การจัดการทั่วไป
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบรับรองสารนิพนธ์

02_cer.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4 09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 33