การวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาจีนที่มีต่อการตัดสินใจเรียนภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (59-0297)

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาจีนที่มีต่อการตัดสินใจเรียนภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (59-0297)
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาจีนที่มีต่อการตัดสินใจเรียนภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

The Analysis of the Decision of the Chinese Students Studying Thai Language in the Faculty of Humanities and Social Sciences, Bansomdejchaopraya Rajabhat University.

ชื่อผู้วิจัย

MR. BIN QIAN

สาขา การจัดการทั่วไป
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบรับรองสารนิพนธ์

02_cer.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4 09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 62