กระบวนการให้บริการกับความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการ ของบริษัท ครัววันซัพพลาย จากัด (สาขาเดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ์)

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • กระบวนการให้บริการกับความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการ ของบริษัท ครัววันซัพพลาย จากัด (สาขาเดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ์)
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย

กระบวนการให้บริการกับความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการ
ของบริษัท ครัววันซัพพลาย จากัด (สาขาเดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ์)

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Process to the satisfaction of the customer to use the service
Service Kuawan Supply Co., Ltd (The Circle Ratchaphruek)

ชื่อผู้วิจัย

นางสาวสุณิสา แก้วมณี 5304300314
นางสาวสมฤทัย หกประเสริฐ 5304300323
นางสาวเพชราภรณ์ จงเจริญสุขไพศาล 5304300325

สาขา เศรษฐศาสตร์
ปีการศึกษา 2555
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 47