วิเคราะห์ 4Ps ของตัวสินค้าและคู่แข่งของสินค้า

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • วิเคราะห์ 4Ps ของตัวสินค้าและคู่แข่งของสินค้า
Estimated reading time: < 1 min

นาย จิรพัฒน์ นาทอง
5304300123

ชื่องานวิจัยภาษาไทย วิเคราะห์ 4Ps ของตัวสินค้าและคู่แข่งของสินค้า
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

4Ps analysis of the product and competitor’s product.

ชื่อผู้วิจัย

นาย จิรพัฒน์ นาทอง
5304300123

สาขา เศรษฐศาสตร์
ปีการศึกษา 2555
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 25