ความรับรู้และความไว้วางใจที่ส่งผลต่อความภักดีในการทำประกันภัยรถยนต์ของผู้บริโภคของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (59-0512)

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ความรับรู้และความไว้วางใจที่ส่งผลต่อความภักดีในการทำประกันภัยรถยนต์ของผู้บริโภคของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (59-0512)
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย ความรับรู้และความไว้วางใจที่ส่งผลต่อความภักดีในการทำประกันภัยรถยนต์ของผู้บริโภคของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Brand Awareness and Brand Trust Affacting Brand Loyalty in Car Insurance of Customer of Dhipaya Insurance Public Co., Ltd.

ชื่อผู้วิจัย

ธนพล คงกวินวงศ์

สาขา การจัดการทั่วไป
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบรับรองสารนิพนธ์

02_cer.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4 09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 36