พัฒนาเว็บไซต์ หจก. เจ.เจ.แอล. คอมพิวเตอร์ เมนเทแนนซ์ เซอร์วิส

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • พัฒนาเว็บไซต์ หจก. เจ.เจ.แอล. คอมพิวเตอร์ เมนเทแนนซ์ เซอร์วิส
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย พัฒนาเว็บไซต์ หจก. เจ.เจ.แอล. คอมพิวเตอร์ เมนเทแนนซ์ เซอร์วิส
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Website development JJL Computer Maintenance Service

ชื่อผู้วิจัย

นายวิชญานิน เมธางกูร รหัสนักศึกษา 5204800062
นางสาววรรณิศา บานแย้ม รหัสนักศึกษา 5204800117

สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ปีการศึกษา 2555
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 87