ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการด้านสินเชื่อ ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (59-0511)

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการด้านสินเชื่อ ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (59-0511)
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการด้านสินเชื่อ
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
สาขาภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

CLIENT’S SATISFACTION OF LOANS SERVICE GIVEN BY BANK
FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES IN
PHASI CHAROEN BRANCH BANGKOK

ชื่อผู้วิจัย

ปรเมษฐ์ ยอดเครือวัลย์

สาขา xxxx
ปีการศึกษา 2557
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบรับรองสารนิพนธ์

02_cer.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4 09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
14 บทความ 14_art.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 39