แนวการตรวจสอบลูกหนี้การค้า และสินทรัพย์(ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า)บริษัท แอ็คเคานติ้ง ไอ โนว จากัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • แนวการตรวจสอบลูกหนี้การค้า และสินทรัพย์(ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า)บริษัท แอ็คเคานติ้ง ไอ โนว จากัด
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย แนวการตรวจสอบลูกหนี้การค้า และสินทรัพย์(ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า)บริษัท แอ็คเคานติ้ง ไอ โนว จากัด
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Audit Program for Trade Account Receivables and Prepaid Expenses

ชื่อผู้วิจัย

นางสาวสุนิสา อุปนันท์ 5304300064
นางสาวหัตถชา ภาคสุวรรณ 5304300316

สาขา เศรษฐศาสตร์
ปีการศึกษา 2556
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 32