ปัจจัยด้านการผลิตที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ออัญมณีของผู้บริโภคที่ จิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ (59-0606)

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ปัจจัยด้านการผลิตที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ออัญมณีของผู้บริโภคที่ จิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ (59-0606)
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย ปัจจัยด้านการผลิตที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ออัญมณี
ของผู้บริโภค ที่ จิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

FACTORS OF PRODUCTION AFFECTING BEHAVIOR OF BUYING JEWELRY CUSTOMER IN JEWELRY TRADE CENTER

ชื่อผู้วิจัย

ลักษมี ปานเดย์

สาขา การจัดการการตลาด
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบรับรองสารนิพนธ์

02_cer.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4 09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 23