พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารเดอะ พิซซ่า คอมปะนี ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางแค (59-0608)

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารเดอะ พิซซ่า คอมปะนี ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางแค (59-0608)
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารเดอะ พิซซ่า คอมปะนี ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางแค
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Customer’s Behavior of The Pizza Company Restaurant at
The Mall Bangkae Department Store

ชื่อผู้วิจัย

ณัฐชา จันทร์สุวรรณ

สาขา xxxx
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบรับรองสารนิพนธ์

02_cer.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4 09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
14 บทความ 14_art.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 79