ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ GSB Internet Banking ธนาคารออมสิน สาขาเดอะมอลล์ท่าพระ (59-0585)

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ GSB Internet Banking ธนาคารออมสิน สาขาเดอะมอลล์ท่าพระ (59-0585)
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ GSB Internet Banking
ธนาคารออมสิน สาขาเดอะมอลล์ท่าพระ
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Customer Satisfaction in Using GSB Internet Banking
of Government Saving Bank The Mall Thapra Branch

ชื่อผู้วิจัย

ขจิตรา สุขสุไนย์

สาขา การจัดการทั่วไป
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบรับรองสารนิพนธ์

02_cer.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4 09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 1
Views: 136