การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านอาหารนิกุยะ เจแปนนิส บาร์บีคิว บุฟเฟต์ ที่ห้างสรรพสินค้าซีคอน สาขาบางแค กรุงเทพมหานคร (59-0708)

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านอาหารนิกุยะ เจแปนนิส บาร์บีคิว บุฟเฟต์ ที่ห้างสรรพสินค้าซีคอน สาขาบางแค กรุงเทพมหานคร (59-0708)
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย  การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านอาหารนิกุยะ
เจแปนนิส บาร์บีคิว บุฟเฟต์ ที่ห้างสรรพสินค้าซีคอน
สาขาบางแค กรุงเทพมหานคร
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

THE STUDY OF CUSTOMERS’ BEHAVIOR AND SATISFACTION TOWARDS NIKUYA JAPANESE BBQ BUFFET RESTAURANT
AT SEACON DEPARTMENT STORE,
BANGKAE BRANCH IN BANGKOK

ชื่อผู้วิจัย

เมญารัศมิ์ เกษร

สาขา การจัดการทั่วไป
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบรับรองสารนิพนธ์

02_cer.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4 09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
14 บทความ 14_art.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 71