พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อปลากระป๋องของผู้บริโภค ในห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัสพระราม 2 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร (59-0670)

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อปลากระป๋องของผู้บริโภค ในห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัสพระราม 2 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร (59-0670)
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อปลากระป๋องของผู้บริโภค ในห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัสพระราม 2 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Buying Behavior for Canned Fish of Consumers in the Tesco Lotus Rama2 Bang Khun Thian District, Bangkok.

ชื่อผู้วิจัย

ชยพล เมฆหมอก

สาขา xxxx
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบรับรองสารนิพนธ์

02_cer.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4 09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
14 บทความ 14_art.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 173