ระบบการถ่ายทอดสดโดยใช้เราเตอร์เป็นจุดเชื่อมต่อของ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ระบบการถ่ายทอดสดโดยใช้เราเตอร์เป็นจุดเชื่อมต่อของ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย
ระบบการถ่ายทอดสดโดยใช้เราเตอร์เป็นจุดเชื่อมต่อของ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Live Steaming System by Using Router Access Point of Faculty of

Medicine Siriraj Hospital Mahidol University
ชื่อผู้วิจัย
นายเมธี เล้าบัณฑิต 
นางสาวกฤติยาณี อติชาติธเนศวร 
นางสาวรุ่งฤดี รุ่งสว่าง 
นายวิกรานต์ ตั้งเสรีสุขสันต์
สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ปีการศึกษา 2557
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 39