พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มาใช้บริการที่ห้างเซ็นทรัล พระราม 2 (59-0877)

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มาใช้บริการที่ห้างเซ็นทรัล พระราม 2 (59-0877)
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มาใช้บริการที่ห้างเซ็นทรัล พระราม 2
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Behavior and Satisfaction of Customer towards the Service at Centralplaza Rama 2

ชื่อผู้วิจัย

นราภรณ์ วิชิตรัตนะ

สาขา การจัดการทั่วไป
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01_cov.pdf
2 ใบรับรองสารนิพนธ์

02_cer.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4 09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 35