คุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านเจลาโตนี โดยแบล็คแคนยอน สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า (59-1051)

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • คุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านเจลาโตนี โดยแบล็คแคนยอน สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า (59-1051)
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย คุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านเจลาโตนี โดยแบล็คแคนยอน สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Service Quality Effecting Customer Decision to Use the Service of Gelatoni by Black Canyon at Central Pinklao

ชื่อผู้วิจัย

ณัทปชา ทองงาม

สาขา การจัดการการเงินและการธนาคาร
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบรับรองสารนิพนธ์

02_cer.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4 09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
14 บทความ 14_art.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 24