ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ และการจัดการความรู้ ที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการทำงาน ของพนักงานบริษัท ไทยการ์เม้นท์ เฮ็กซ์ปอร์ต จำกัด ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร

Last modified: May 22, 2021
You are here:
  • KB Home
  • ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ และการจัดการความรู้ ที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการทำงาน ของพนักงานบริษัท ไทยการ์เม้นท์ เฮ็กซ์ปอร์ต จำกัด ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การ และการจัดการความรู้ ที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการทำงาน ของพนักงานบริษัท ไทยการ์เม้นท์ เฮ็กซ์ปอร์ต จำกัด ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

The Relationship Between Transformational Leadership,Organization Culture and Knowledge Management the Effectiveness of Thai Garment Export Company Limited, Samut Sakhon,Thailand

ชื่อผู้วิจัย

รัตติกาล กิมเยื้อน

สาขา การจัดการทั่วไป
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบรับรองสารนิพนธ์

02_cer.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4 09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 98