ระบบการถ่ายทอดสดโดยใช้เราเตอร์เป็นจุดเชื่อมต่อของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ระบบการถ่ายทอดสดโดยใช้เราเตอร์เป็นจุดเชื่อมต่อของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย

ระบบการถ่ายทอดสดโดยใช้เราเตอร์เป็นจุดเชื่อมต่อของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Live Steaming System by Using Router Access Point of Faculty of
Medicine Siriraj Hospital Mahidol University

ชื่อผู้วิจัย

นายเมธี เล้าบัณฑิต

นางสาวกฤติยาณี อติชาติธเนศวร

นางสาวรุ่งฤดี รุ่งสว่าง

นายวิกรานต์ ตั้งเสรีสุขสันต์

สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ปีการศึกษา 2557
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_com.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 34