กระบวนการการนำเข้าของ บริษัท เอช. เอช. เค อินเตอร์เทรด จากัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • กระบวนการการนำเข้าของ บริษัท เอช. เอช. เค อินเตอร์เทรด จากัด
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย กระบวนการการนาเข้าของ บริษัท เอช. เอช. เค อินเตอร์เทรด จากัด
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Import Process H.H.K. Intertrade Co., Ltd

ชื่อผู้วิจัย
นางสาวอังสนา ธูปหอม 
นายศิลปชัย เศรษฐการณ์ 
นางสาวพัชรี แสงทอง 
สาขา เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
ปีการศึกษา 2556
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 55