การศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการร้าน Burger King สาขา The Bright พระราม2 (60-0259)

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการร้าน Burger King สาขา The Bright พระราม2 (60-0259)
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการร้าน Burger King สาขา The Bright พระราม2
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

The Study of Customers Satisfaction in Service of Burger King The Bright branch Rama II

ชื่อผู้วิจัย

วิศิษฐ์ ธรรมจรัส

สาขา การจัดการการตลาด
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบรับรองสารนิพนธ์

02_cer.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4 09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 81