ความรู้ความเข้าใจของผู้ทำบัญชีที่มีต่อมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่บริษัท เจ ดับบลิวเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (60-0354)

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ความรู้ความเข้าใจของผู้ทำบัญชีที่มีต่อมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่บริษัท เจ ดับบลิวเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (60-0354)
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย

ความรู้ความเข้าใจของผู้ทำบัญชีที่มีต่อมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่บริษัท เจ ดับบลิวเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ THE KNOWLEDGE UNDERSTANDING OF THE ACCOUNTANT AFFECTING ACCOUNTING STANDARD IAS 16: LAND, BUILDING AND EQUIPMENT AT JWS INTERNATIONAL CO., LTD
ชื่อผู้วิจัย

ณัฐธัชธร อุทัยวงศ์ศักดิ์

สาขา การจัดการการเงินและการธนาคาร
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบรับรองสารนิพนธ์

02_cer.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4 09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 46