ทัศนคติที่มีต่อธุรกิจด้านความเชื่อทางไสยศาสตร์ในสังคมออนไลน์ ของประชาชนเขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร (60-0375)

Last modified: March 21, 2021
You are here:
  • KB Home
  • _unknown
  • ทัศนคติที่มีต่อธุรกิจด้านความเชื่อทางไสยศาสตร์ในสังคมออนไลน์ ของประชาชนเขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร (60-0375)
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย

ทัศนคติที่มีต่อธุรกิจด้านความเชื่อทางไสยศาสตร์ในสังคมออนไลน์ของประชาชนเขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ Attitude has Effect with the Superstition Business in Social Network of Population at Bangbon District Bangkok
ชื่อผู้วิจัย ชญานิศ สุนทรเวสน์
สาขา การจัดการการตลาด
ปีการศึกษา 2559
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 164
Previous: ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ : กรณีศึกษาผู้ซื้อในพื้นที่ฝั่งธนบุรี
Next: Research on Financial Risk Assessment of Metal Packaging Enterprises: Case Study on China Aluminum Cans Shareholding Limited Company