ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การจัดการองค์การ และความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน กรณีศึกษา : คราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินีพาร์ค (60-0381)

Last modified: March 21, 2021
You are here:
  • KB Home
  • _unknown
  • ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การจัดการองค์การ และความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน กรณีศึกษา : คราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินีพาร์ค (60-0381)
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย

ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การจัดการองค์การ และความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน กรณีศึกษา : คราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินีพาร์ค

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ Relationship between Organizational Strategic and Satisfaction of the Employees. Case study: Crowne Plaza Bangkok Lumpini Park Hotel
ชื่อผู้วิจัย วนิดา สุวรรณโณ
สาขา การจัดการทั่วไป
ปีการศึกษา 2559
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 141
Previous: ความสำคัญและความจำเป็นในการทำประกันชีวิตของคนไทย (60-0382)
Next: ความพึงพอใจในการทำงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท อลิอันซ์อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (60-0374)