ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจนาเที่ยวของผู้ให้บริการทางการแพทย์ กรณีศึกษาบริษัทรูมมิ่ง รูธ จากัด เส้นทางท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจนาเที่ยวของผู้ให้บริการทางการแพทย์ กรณีศึกษาบริษัทรูมมิ่ง รูธ จากัด เส้นทางท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจนาเที่ยวของผู้ให้บริการทางการแพทย์ กรณีศึกษาบริษัทรูมมิ่ง รูธ จากัด เส้นทางท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Factors influencing Medical Service Provider’s Buying Decision on Guided Tour to Chiang Mai Case of Roomy Route Co.,LTD

ชื่อผู้วิจัย
นางสาวกุสุมา บุญกุศล 
นางสาวนุชนภา ทาโส 
สาขา ปรัชญาและภาษา
ปีการศึกษา 2557
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 15