ความคาดหวัง และกระบวนการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ความคาดหวัง และกระบวนการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย ความคาดหวัง และกระบวนการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ
EXPECTATIONS AND TOURISM DECISION MAKING OF THAI TOURISTS
ชื่อผู้วิจัย
นางสาวสุวิมล ไกรศรีทา 5204400163
นางสาวอภิฤดี มีนิล 5204400143
นางสาวชนาภา บรรพตธนากร 5304400017
นางสาววนิตา ถาวรวนกิจ 5404400207
นางสาวเพ็ญนภา ลาดนอก 5404400219
ว่าที่ร้อยตรี เมธิณี หงษ์ประเสริฐ 5502000046
สาขา ปรัชญาและภาษา
ปีการศึกษา 2557
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 41