ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล (60-0399)

Last modified: March 21, 2021
You are here:
  • KB Home
  • _unknown
  • ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล (60-0399)
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย  ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ Factors Affecting the Performance of Teachers and Educational Personnel in Pateeppleepol Technology College
ชื่อผู้วิจัย ฉัตร แสงสาคร
สาขา การจัดการทั่วไป
ปีการศึกษา 2559
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 185
Previous: ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย
Next: ความสำคัญและความจำเป็นในการทำประกันชีวิตของคนไทย (60-0382)