ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย

Last modified: May 13, 2021
You are here:
  • KB Home
  • _unknown
  • ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ Chinese Tourists’ Satisfaction Toward Tourism in Thailand
ชื่อผู้วิจัย Wenhua Mo
สาขา การจัดการทั่วไป
ปีการศึกษา 2559
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 107
Previous: MARKETING RESEARCH: THE INFLUENCE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON CONSUMER PURCHASING BEHAVIOR (60-0403)
Next: ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล (60-0399)