โครงงานการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ เชิงเกษตรในพื้นที่ชุมชนบ้านบางพลับ จังหวัดสมุทรสงคราม

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • โครงงานการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ เชิงเกษตรในพื้นที่ชุมชนบ้านบางพลับ จังหวัดสมุทรสงคราม
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย
โครงงานการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้
เชิงเกษตรในพื้นที่ชุมชนบ้านบางพลับ จังหวัดสมุทรสงคราม
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ
The Project of Learning Tourism Route for Agro Tourism Destination
At Ban Bang Phlap Community,Samut Songkhram Province
ชื่อผู้วิจัย
นางสาว ณัฐยา แสวงอนุไชย 5404400183
นาย ปองพล ทัพพะปุรณะ 5404400185
นางสาว วิชุดา ทัพกลาง 5404400192
สาขา ปรัชญาและภาษา
ปีการศึกษา 2557
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 50