พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ถนนข้าวสาร

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ถนนข้าวสาร
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ถนนข้าวสาร
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Foreign tourist’s behavior toward the travelling on Khao San Road

ชื่อผู้วิจัย
นางสาวณัฐณิชา สุดดี 5404400218
นางสาวฟาริดา เสริมสวัสดิ์ศรี 5404400280
นางสาวดวงฤทัย พรมใจ 5502000041
นางสาวเพ็ญศรี แซ่คู 5502000060
สาขา ปรัชญาและภาษา
ปีการศึกษา 2557
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 33