พฤติกรรมและการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ (60-0404)

Last modified: March 21, 2021
You are here:
  • KB Home
  • _unknown
  • พฤติกรรมและการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ (60-0404)
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย พฤติกรรมและการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ Behavior and Purchase Decision in Online Purchase of Undergraduate Students in Faculty of Education, Silpakorn University, Sanamchandra Palace Campus
ชื่อผู้วิจัย Li Li Huang
สาขา การจัดการการเงินและการธนาคาร
ปีการศึกษา 2559
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 1
Views: 235
Previous: ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองของ บริษัท S.C. Super Car จำกัด (60-0414)
Next: DISCUSSION ON THE INNOVATION OF CHINESE URBAN REAL ESTATE PROJECT – HOME PLUS WORK PARK CONSTRUCTION (60-0401)