ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้น้ำมันดีเซลที่สถานีเติมน้ำมันบางจาก สาขาพุทธมณฑลสาย 5 (60-0411)

Last modified: March 21, 2021
You are here:
  • KB Home
  • _unknown
  • ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้น้ำมันดีเซลที่สถานีเติมน้ำมันบางจาก สาขาพุทธมณฑลสาย 5 (60-0411)
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้น้ำมันดีเซลที่สถานีเติมน้ำมันบางจาก สาขาพุทธมณฑลสาย 5
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ Factors Affecting Decision to use Diesel Fuel at Bangchak Gas Station in Phutthamonthon Sai 5
ชื่อผู้วิจัย กมลชัย ทองเผือก
สาขา การจัดการทั่วไป
ปีการศึกษา 2560
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 58
Previous: RESEARCH ABOUT THE IMPACT OF INTERNET FINANCE ON COMMERCIAL BANKS AND BANKS’ CORRESPONDING TACTICS (60-0427)
Next: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำผลไม้พร้อมดื่มตราดอยคำ ของผู้บริโภคในเขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร (60-0413)