ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำผลไม้พร้อมดื่มตราดอยคำ ของผู้บริโภคในเขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร (60-0413)

Last modified: March 21, 2021
You are here:
  • KB Home
  • _unknown
  • ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำผลไม้พร้อมดื่มตราดอยคำ ของผู้บริโภคในเขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร (60-0413)
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำผลไม้พร้อมดื่มตราดอยคำ ของผู้บริโภคในเขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ Marketing Mix Factors Affecting Purchasing Decision of Ready to Drink Fruit Juice Brand Doi Kham in Bangkhae, Bangkok
ชื่อผู้วิจัย จตุพร ลิขิตทัศชูวงศ์
สาขา การจัดการทั่วไป
ปีการศึกษา 2560
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 261
Previous: ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้น้ำมันดีเซลที่สถานีเติมน้ำมันบางจาก สาขาพุทธมณฑลสาย 5 (60-0411)
Next: ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองของ บริษัท S.C. Super Car จำกัด (60-0414)