การแปลงสัญญาณภาพและเสียงผ่านสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษาคณะแพทย์ศิริราชพยาบาล

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การแปลงสัญญาณภาพและเสียงผ่านสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษาคณะแพทย์ศิริราชพยาบาล
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การแปลงสัญญาณภาพและเสียงผ่านสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษาคณะแพทย์ศิริราชพยาบาล
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Media Converter Video and audio line with LAN 

(Case study Faculty of Medicine Siriraj Hospital)

ชื่อผู้วิจัย

นายกิตติพจน์ อรุณชนะชัย 5405100084

นายสุรพงศ์ ปั้นน้าเงิน 5405100088

สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ปีการศึกษา 2557
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_com.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 06_ch2.pdf
8 บทที่ 3 06_ch3.pdf
9 บทที่ 4  06_ch4.pdf
10 บทที่ 5 06_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 07_ref.pdf
12 ภาคผนวก 08_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 09_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 166